Τι είναι το WISC V;

Είναι ένα ολοκληρωμένο ψυχομετρικό εργαλείο που εξετάζει την νοητική λειτουργικότητα ενός παιδιού σε πέντε γνωστικά πεδία. Η κλίμακα WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children Fifth Edition) είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη, σε παγκόσμιο επίπεδο, κλίμακα νοητικής αξιολόγησης για παιδιά  και είναι σταθμισμένη στην Ελλάδα. Η Πέμπτη έκδοση του εργαλείου – WISC-V, είναι μια πλήρως αναθεωρημένη και επικαιροποιημένη, αξιόπιστη και έγκυρη κλίμακα για τη αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών ηλικίας από 6 έτη & 0 μήνες έως 16 έτη και 11 μήνες . Χορηγείται αποκλειστικά από  ψυχολόγο µε άδεια άσκησης επαγγέλματος και εκπαίδευση στο συγκεκριμένο εργαλείο.

Τι εξετάζει;

Στην Πέμπτη έκδοση του WISC έγιναν αναθεωρήσεις που ενισχύουν περαιτέρω την  συμβολή της κλίμακας στην ψυχολογική αξιολόγηση των παιδιών. Σε αυτή προκύπτουν πέντε διαφορετικοί δείκτες νοημοσύνης.  Εκτός του Γενικού Δείκτη  Νοημοσύνης  (ΓΔΝ)  εξετάζει και τους : 

  • Δείκτη Λεκτικής Κατανόησης (ΔΛΚ)
  • Δείκτη  Οπτικοχωρικής Αντίληψης (ΔΟΧ)
  • Δείκτη Ρέοντα Συλλογισμού (ΔΡΣ)
  • Δείκτη Εργαζόμενης Μνήμης (ΔΕΜ) και 
  • Δείκτη Ταχύτητας Επεξεργασίας (ΔΤΕ)

Ακόμα,  είναι  διαθέσιμοι προς εξέταση βοηθητικοί και  συμπληρωματικοί δείκτες που προκύπτουν από την επιμέρους επεξεργασία των βαθμολογιών του παιδιού σε κάθε υποδοκιμασία, ενισχύουν περισσότερο τα ευρήματα της ψυχολογικής εξέτασης, δίνοντας πιο πολλές πληροφορίες για το ενδο-ατομικό και γενικότερο νοητικό προφίλ του παιδιού, συμβάλλοντας τόσο στην ακριβέστερη διάγνωση όσο και σε προτάσεις τροποποίησης ή διαμόρφωσης θεραπευτικού προγράμματος.

Η αξιολόγηση και εκτίμηση της νοητικής λειτουργικότητας ενός παιδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους εξής, κυρίως, λόγους:

– Διάγνωση Επιπέδου Νοητικής  Λειτουργικότητας

– Διάγνωση Ειδικών Δυσκολιών

– Αξιολόγηση Νοητικής  Χαρισματικότητας

– Σχεδιασμό Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών

– Θεραπευτικό Σχεδιασμό

– Γενικότερη Νευροψυχολογική Εκτίμηση